ZARZĄDZANIE BHP w w firmie

BHP to obszar działań dotyczący prawidłowych warunków, jakie obowiązują na miejscu pracy. Dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu BHP zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadku, awarii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi pracujących w zakładzie.
Działania BHP to również ergonomia, ekonomia pracy oraz medycyna pracy.
Obowiązkiem pracodawcy w zakładzie produkcyjnych jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP które są obowiązkowe.
Równolegle z wdrażaniem certyfikatów jakości ISO 9001: 2000 wprowadza się System Zarządzania BHP PN-N-18001:2004 (posiadamy Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP).

Proponujemy następujący zakres usług:

1. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji związanej z Bhp:

2. Działania praktyczne:

3. Reprezentowanie pracodawcy przed organami i instytucjami oraz inne działania związane z Bhp:

Kilka przepisÓw

Bezpieczeństwo pracownika

"koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników"
(art. 207 k.p.)

Odpowiedzialność

... "osoba, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników i nie wypełnia tych obowiązków, przez co naraża życie lub zdrowie pracowników, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech" (art. 220 k.k.)

Ochrona pracownika

„Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”
(art. 237 (6) k.p.)