Ocena i dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Dyrektywa narzędziowa

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP

maszyny używane - wyprodukowane do 01.05.2004r.
Dyrektywa 2009/104/WE

jak stanowi prawo…
Pracodawca powinien podjąć działania aby wymagania bhp dla maszyn które udostępnia pracownikom były odpowiednio przystosowane dla wykonywania określonej pracy.

W oparciu o naszą ekspertyzę będą Państwo wiedzieli co należy:

Warto mieć na uwadze, że:

Obowiązek dostosowania maszyn
do wymagań minimalnych, dyrektywy narzędziowej
już dawno minął (1 stycznia 2006r.
)

Dlatego posiadacie państwo:

to nie należy poddać ją ocenie dostosowania do wymagań minimalnych, podlega pod wymagania zasadnicze (oznakowanie CE).

Masz wątpliwości o stan prawny i fizyczny swoich maszyn lub linii technologicznej
skontaktuj się z nami...

WAŻNE!
Kierownicy utrzymania ruchu (jako odpowiedzialni przed pracodawcą) są zobowiązani:

tokarka
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Bezpieczna maszyna, urządzenie i element bezpieczeństwa to takie, które spełnia wymagania dyrektywy zwanej potocznie "narzędziową" 2009/104/WE - wymagania minimalne BHP (wraz z normami zharmonizowanymi)

linia technologiczna Strefy Ex
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Zachęcamy do kontaktu.

Dyrektywa maszynowa | Dokumenty do maszyn | Szkolenia dot. maszyn

 

MINI SŁOWNIK

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowanie CE

zadeklarowanie przez osobę fizyczną lub prawną, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi (dyrektywa, ustawa, rozporządzenie oraz normy zharmonizowane) oraz został poddany odpowiednim procedurom oceny zgodności.

Normy zharmonizowane

normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniki Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

Dyrektywa
Nowego Podejścia

dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,
w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.