Audyt bezpieczeństwa maszyn i linii produkcyjnych

Celem audytu bezpieczeństwa, jest dogłębna ocena zgodności maszyny z wymaganiami zasadniczymi (Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn) i norm zharmonizowanych, jak również zidentyfikowanie niezgodności oraz zaproponowanie środków i działań dostosowawczych, których zastosowanie zredukuje ryzyko resztkowe do poziomu akceptowalnego. Audyt opracowujemy selektywnie, krótkie jasne stwierdzenia, nie wpisując do niego treści zbędnych lub informacji dla zwiększenia jego objętości. Esencja informacji zawarta w audycie bezpieczeństwa stanowi podstawę jakości naszej pracy.

Procedura oceny ryzyka audytu bezpieczeństwa obejmuje: identyfikację maszyny/stanowiska produkcyjnego, identyfikację występujących zagrożeń, oszacowanie ryzyka, ewaluację ryzyka - w tym odwołania do norm i przepisów (ocena konstrukcji, ocena technicznych środków bezpieczeństwa, ocena środków informowania i ostrzegania), propozycje działań dostosowawczych.

Ps. W zespole oceniającym maszyny i linie produkcyjne mamy taki żargon, że "nie pozostawiamy suchej nitki na przedmiocie oceny":-)

Zapraszamy do kontaktu.
Profesjonalnie przeanalizujemy państwa maszynę lub linię produkcyjną. Opracujemy rzetelny dokument, który stanie się wartością dodaną dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa maszyn i ludzi.


Celem audytu wstępnego jest zweryfikowanie tylko na podstawie obglądu maszyny z zewnątrz oraz jej dostępnej dokumentacji. Ogladamy maszyne pod kątem oznakowania, widocznych wad lub niezgodności, uzyskujemy wiedzę o jej przeróbkach i modyfikachach. Sprawdzamy również dostępną dokumentacje, instrukcje obsługi i deklaracje zgodności, oceniając ich kompletność jak również niezgodności. Krótki esencyjny audyt wstępny mówi nam zatem o maszynie (czyt. w przenośni) gdzie jesteśmy, pod jakie wymagania maszyna podlega, jakie maszyna ma braki, jaki jest stan dokumentacji maszyny.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

MINI SŁOWNIK

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowanie CE

zadeklarowanie przez osobę fizyczną lub prawną, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi (dyrektywa, ustawa, rozporządzenie oraz normy zharmonizowane) oraz został poddany odpowiednim procedurom oceny zgodności.

Normy zharmonizowane

normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniki Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

Dyrektywa
Nowego Podejścia

dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,
w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.