Dyrektywa maszynowa (dyrektywa w sprawie maszyn)
Wymagania minimalne maszyn

Dostosowanie maszyn do wymagań zasadniczych (czyt. dyrektyw nowego podejścia) jest spełnieniem wymagań unii europejskiej. Odpowiedni standard zapewnienia bezpieczeństwa muszą spełniać użytkowane maszyny, urządzenia oraz linie produkcyjne - ich niespełnienie wiąże się z pociągnię́cia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych w firmie lub jej właściceli.

UWAGA! Opublikowano Nowe rozporządzenie 2023/1230/UE, które zastąpi dyrektywę maszynową 2006/42/WE - ale spokojnie dopiero od 20 stycznia 2027 r (tj. (3 i pół roku od dnia publikacji która nastapiła 22 maja 2023 r.). Co ważne, nowe rozporządzenie 2023/1230/UE nie wymaga transpozycji rozporządzeniem ministra ds. gospodarki, czyli obowiązywało będzie bezpośrednio.

Tytułem wstępu przed informacjami o usługach:

Informacja 1
Audyt, ocena dostosowania, dostosowanie, kompleksowa usługa

Coraz częściej trafiają do nas sygnały, że jest wiele firm usługowych na rynku które wykonują tylko audyty bezpieczeństwa maszyn i linii. Jak firmy poproszą o wykonanie dostosowań to kolokwialnie te "firmy usługowe umywają ręce” i mówią, że oni wykonują tylko audyty. Natomiast firma INSPEKTORE od razu stara się poznać plany klienta. Pytamy czy oczekuje od nas tylko opracowania audytu bezpieczeństwa, czy również przedstawienia późniejszej oferty na fizyczne dostosowanie i opracowanie brakującej dokumentacji. Staramy się też dowiedzieć, czy klient chciałby abyśmy opracowali finalną weryfikacje wykonanej pracy (od a do z) na podstawie opracowanego przez nas audytu bezpieczeństwa.

Informacja 2
Sprowadzamy maszynę z Chin.... bo jest tania
Nie weryfikujemy bezpieczeństwa maszyny i problem zaczyna się jak mamy kontrole PIP lub chcemy ją dostosować. Najczęściej brakuje: skutecznych zabezpieczeń przed dostępem do stref niebezpiecznych maszyny, szereg niezgodności dotyczących zarówno zagrożeń urazowych, funkcji bezpieczeństwa, systemu sterowania, jak i wymagań formalno-prawnych.
Tania maszyna staje się niebezpieczna i niespełniającą oceny zgodności z dyrektywą w sprawie maszyn, dodatkowo niepracuje i nie zarabia.

Jesteśmy otwarci na wyzwania oraz na nietypowe maszyny.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.


Audyt bezpieczeństwa maszyn lini produkcyjnych

samoróbki, import spoza UE

Ocena dostosowania wymagania zasadnicze

nowe maszyny

Ocena dostosowania wymagnia minimalne

używane maszyny

Dokumenty do maszyn
Szkolenia oznakowanie CE

Dyrektywa maszynowa 206/42/WE

Nie dotykać urządzenie elektryczne .....Ruchome cześci maszyny

MINI SŁOWNIK

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowanie CE

zadeklarowanie przez osobę fizyczną lub prawną, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi (dyrektywa, ustawa, rozporządzenie oraz normy zharmonizowane) oraz został poddany odpowiednim procedurom oceny zgodności.

Normy zharmonizowane

normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniki Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

Dyrektywa
Nowego Podejścia

dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,
w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.