Dyrektywa maszynowa (dyrektywa w sprawie maszyn)
Wymagania minimalne maszyn

Dostosowanie do wymagań Dyrektyw Nowego Podejścia jest obecnie integralną częścią działalności każdego przedsiębiorstwa w którym użytkowane są maszyny i linie produkcyjne. Odpowiednie wymagania muszą spełniać użytkowane maszyny - ich niespełnienie wiąże się z potencjalną możliwością pociągnię́cia do dpowiedzialności.

Audyt bezpieczeństwa maszyn lini produkcyjnych

samoróbki, import spoza UE

Ocena dostosowania wymagania zasadnicze

nowe maszyny

Ocena dostosowania wymagnia minimalne

używane maszyny

Dokumenty do maszyn
Szkolenia oznakowanie CE

Dyrektywa maszynowa 206/42/WE

Nie dotykać urządzenie elektryczne .....Ruchome cześci maszyny

MINI SŁOWNIK

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowanie CE

zadeklarowanie przez osobę fizyczną lub prawną, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi (dyrektywa, ustawa, rozporządzenie oraz normy zharmonizowane) oraz został poddany odpowiednim procedurom oceny zgodności.

Normy zharmonizowane

normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniki Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

Dyrektywa
Nowego Podejścia

dyrektywy Wspólnoty Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,
w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.