Lakiernia wymagania

1. Wymagania bezpieczeństwa i higiny pracy dla lakierni
2. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)
3. Lakiernia wymagania ppoż
4. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku lakiernik
5. Instrukcja BHP dla malarni
6. Szkolenie dedykowane dla strefy zagrożonej wybuchem - lakiernia
7. Opinia dotycząca oględzin instalacji elektrycznej jak również niezgodności instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności WE lakierni
8. Inne usługi dla lakierni


znak lakiernia

Zakup i instalacja lakierni to pierwszy etap, ale nie jedyny krok, który pozwoli nam na rozpoczęcie działalności w tym obszarze rynku. Zanim nasza lakiernia będzie mogła pracować i zarabiać należy dopełnić szeregu formalności z tym związanych.

Dotyczy to miedzy innymi:

 1. zabezpieczenia prawnego, zarówno naszej działalności, jak również
 2. samej lakierni, oraz
 3. pracowników w niej pracujących.

Wychodząc na przeciw tym wymaganiom i ze świadomością, że pracodawca:

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie zabezpieczenia lakierni pod względem wymaganych dokumentów.

Opracowania oceny ryzyka zagrożenia wybuchem w lakierni:
- farby rozpuszczalnikowymi
- farby proszkowe

Doradztwo techniczne przy:
- adaptacji istniejących pomieszczeń na malarnie,
- zakupie nowych urządzeń do malarni / lakierni,
- zakupie urządzeń z wyprzedaży, oraz
ekspertyzy istniejących wdrożeń i modernizacji lakierni.

Posiadamy wymagane uprawnienia:
- bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),
- ochrony przeciwpożarowe (ppoż),
- dozorowe dla stref zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej (ATEX),
- sprawdzonych projektantów branżowych,
- zorganizujemy wymagane pomiary emisji

Poniżej nasze najważniejsze działania.

1. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla lakierni

Użytkowanie lakierni wiąże się z szeregiem wymagań formalno-prawnych wynikających z przepisów prawa pracy. Instytucje takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mogą kontrolować:

 

2. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem to wymóg dla pracodawcy określony w artykule 4 dyrektywy 1999/92/WE. Dokonuje się go dla przeglądu wyników opracowania tak oceny ryzyka jak i zastosowanych na jego podstawie organizacyjnych oraz technicznych środków dla zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji.

 

3. Lakiernia wymagania ppoż

Podstawowym wymogiem regulującym wymagania stawiane również lakiernią jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 109 poz. 719 ) na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229, z późniejszymi zm.).
Warto jeszcze wspomnieć, że jest jeszcze wiele rozporządzeń które doprecyzowują powyższe wymagania.

 

4. Ocena ryzyka zawodowego lakiernik

Kodeks Pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na danym stanowisku (art. 226).
Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem. Uszczegółowieniem powyższego przepisu jest wymóg w zakładzie pracy udokumentowanej analizy ryzyka zawodowego nałożony przez

§ 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Został on sformułowany w następujący sposób.
Dział IV Procesy Pracy, Rozdział 1, Przepisy ogólne, § 39.
1: Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1. Zapewnić organizację stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości.
2. Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

 

5. Instrukcja BHP dla malarni

Instrukcja BHP - stanowi niezbędny dokument wyposażenia malarni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Informuje on o najważniejszych zagadnieniach pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracownika.
Instrukcja BHP powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu. Każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją bhp i maszyn oraz urządzeń które są przez niego wykorzystywane na stanowisku pracy.

Instrukcje bhp powinny określać:

6. Szkolenie dedykowane dla strefy zagrożonej wybuchem - lakiernia

Jednodniowe szkolenie dedykowane dla strefy zagrożonej wybuchem
„Bezpieczeństwo wybuchowe wg dyrektywy ATEX - przestrzeń zagrożona wybuchem w lakierni”.

W czasie szkolenia, pracownicy:

Ukończenie szkolenia kończy się krótkim testem sprawdzającym i uzyskaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

7. Opinia dotycząca oględzin instalacji elektrycznej jak również niezgodności instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności WE lakiernia

Zakup całej lakierni wiąże się z szeregiem dokumentów, które producent, importer lub autoryzowany dostawca producenta jest zobowiązany dostarczyć kupującemu. Kupujący domniemywa, że dostaje komplet dokumentów oraz prawidłowo wykonaną instalacje lakierni. Z praktyki rynku zauważamy, że bywa z tym różnie... (nasuwa nam się nawet takie powiedzenie opisujące ten problem: "im bardziej w las, tym więcej drzew"). Dlatego postanowiliśmy zaoferować nowe usługi w tym zakresie:

8. Inne usługi dla lakierni

Prawidłowe dostarczanie dokumentów od sprzedawcy (który w myśl przepisów stał się producentem) stanowi nielada problem dla zamawiającego/klienta lakiernie.
Zamawiajacemu wydaje się, że dostawca/importer/producent maszyn lub linii wydaje mu komplet dokumentów... nie zawsze tak bywa, pokazuje to praktyka klientów, którzy do nas trafiają.
Wychodząc na przeciw brakom jakie spotykamy w kompletności dostarczania dokumentów przy zakupie nowych lub używanych lakierni (np. przy dostosowaniu maszyn lub linii do wymagań dyrektywy maszynowej lub wymagań ATEX) przedstawiamy oferowany zakres usług.

 1. Weryfikacja dostarczonej dokumentacji (w rozumieniu dyrektywy maszynowej lub wymagań minimalnych) - dotyczącej kompletności dokumentów dostarczanych przez producenta wraz z maszyną lub linią produkcyjną.
 2. Kompletacja dostarczanej dokumentacji (My to gromadzimy za klienta) - przy zakupie maszyny lub linii produkcyjnej od producenta.
  Teraz państwa dział utrzymania ruchu, mechanicy, elektrycy otrzymają wszystkie dokumenty wraz z oddaniem maszyny lub linii produkcyjnej.

Nasza oferta skierowana jest również do producentów/importerów:

 1. Weryfikacja instrukcji - opracowanie listy braków.
 2. Opracowanie propozycji aktualizacji instrukcji (maszyn/linii produkcyjnej).
 3. Opracowanie propozycji instrukcji (maszyn/linii produkcyjnej).
 4. Weryfikacja deklaracji zgodności - opracowanie listy braków.
 5. Opracowanie propozycji aktualizacji deklaracji zgodności (maszyn/linii produkcyjnej).

W celu zapoznania się z pełną ofertą prosimy o kontakt.

MINI SŁOWNIK

Atmosfera wybuchowa

Mieszanina substancji łatwopalnej w postaci gazu, par, mgły lub pyłów z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Należy zauważyć, iż atmosfera wybuchowa, jak wskazano w dyrektywie, może nie spalać się wystarczająco szybko, aby doprowadzić do wybuchu...

 

Dolna granica wybuchowości

Najniższe stężenie łatwopalnej substancji w powietrzu, przy którym może już nastąpić wybuch.

 

Górna granica wybuchowości

Najwyższe stężenie łatwopalnej substancji w powietrzu, przy którym może jeszcze nastąpić wybuch.

Wybuch

Gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost ciśnienia.

Deflagracja

Wybuch rozprzestrzeniający się z prędkością poddźwiękową.

 

Detonacja

Wybuch rozprzestrzeniający się z prędkością naddźwiękową któremu towarzyszy fala uderzeniowa.

 

Inertyzacja

Dodawanie substancji obojętnych w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych.