Pomiary elektryczne w strefach Ex i nie tylko...

Strefy zagrożone wybuchem Ex występują w wielu branżach przemysłu w których mamy do czynienia z cieczami, parami cieczy i gazami palnymi, stosowanymi zarówno jako: surowiec produkcyjny (np. amoniak, wodór, alkohole, mąka) lub paliwo (gaz ziemny, gaz LPG, ropa i benzyna) lub materiał technologiczny (np. proszki malarskie).

Posiadamy specjalistyczne uprawnienia energetyczne (dozór i eksploatacja) oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie dla urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Oferujemy następujący zakres usług:

1) Kompleksowy program nadzoru urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem

2) Badania ochrony antyelektrostatycznej ESD w strefach zagrożonych wybuchem Ex oraz w medycynie i przemyśle elektronicznym (strefy EPA)

logo Ex
  • Badanie uziemień i połączeń ekwipotencjalnych.
  • Badanie posadzek i mat antyelektrostatycznych.
  • Badanie środków ochrony antyelektrostatycznej pracowników: opasek nadgarstkowych, obuwia oraz wyposażenia (krzesła, regały, stoły itp.).
  • Badanie połączeń kołnierzowych rurociągów z mediami palnymi i wybuchowymi.
  • Okresowe kontrole spełnienia warunków ochrony antyelektrostatycznej wg normy PN-E-05204.
 

3) Badania uziemień i instalacji ochrony odgromowej LPS (skutki bezpośredniego uderzenia pioruna)

logo Ex
  • Pomiary, inwentaryzacja i oględziny części naziemnej instalacji ochrony odgromowej LPS.
  • Pomiary uziemień metodą 3 lub 4 sond.
  • Pomiary uziemień metodą cęgową (bez konieczności odłączania uziemienia od instalacji).
  • Pomiary uziemień metodą udarową.
  • Pomiary połączeń wyrównawczych np. połączeń kołnierzowych rurociągów.

Pracodawcy i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzenia okresowych badań i pomiarów instalacji ochrony odgromowej LPS.

 
 

4) Pomiary i badania instalacji i urządzeń elektrycznych w przemyśle

5) Malarnie proszkowe

Spełnienie wymagań z dokumentacji malarni oraz z Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

 

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex podział

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia