Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu, już na etapie projektowym


Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda "Stanisław Jerzy Lec"


Co zyskujemy, na etapie projektowym, wykonując ocenę ryzyka wybuchu:

  1. Wyeliminowanie potencjalnych błedów.
  2. Wskazanie zagrożeń mogących wystąpić w jej obrębie.
  3. Wyeliminowanie kosztownych modyfikacji do już gotowej instalacji.
  4. Ograniczenie kosztów budowy instalacji.
  5. Poprawa bezpieczeństwa instalacji.
  6. Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, co umożliwia prawidłowy dobór urządzeń oraz oprzyrządowania (optymalizacja wydatków), przeznaczonych do pracy w obszarze występowania tzw. atmosfer wybuchowych.
  7. Opracowanie zaleceń, których opracowanie pozwola zminimalizować ryzyko wybuchu, jak również jego ewentualne skutki do tzw. bezpiecznego poziomu.

Obowiązujące przepisy prawne nie wymagają opracowania oceny ryzyka dla projektu, tylko dla istniejących instalacji.

Patrząc z praktycznego punktu widzenia, wykonanie oceny ryzyka wybuchu, już na etapie projektowym wnosi wiele korzyści i zwiększy świadomość potencjanych zagrożeń poprzez:

  1. poprawy bezpieczeństwa instalacji, jak również
  2. ograniczenia kosztów jej budowy.


„Na stanowiskach pracy, w obrębie których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, tj. mieszaniny substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka wybuchu.”

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)


Zachęcamy do kontaktu.

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia