Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

"Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji"

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)

Posiadamy specjalistyczne uprawnienia energetyczne dla dozoru oraz eksploatacji:
1. urządzenia
elektroenergetyczne - grupa 1
2. urządzenia kotłowe - grupa 2
3. urządzenia gazowe - grupa 3

Dodatkowo posiadamy pełne specjalistyczne uprawnienia energetyczne (dozór i eksploatacja) pozwalają na wykonywanie prac na urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex oraz w wykonaniu zwykłym.

Oferujemy opracowanie kompletnej, od podstaw, instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych dla zakładu, która zawierała będzie następujące zagadnienia:

 1. charakterystykę urządzeń energetycznych,
 2. opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
 3. zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem,
 4. opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia,
 5. zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,
 6. wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,
 7. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
  identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego,
  organizację prac eksploatacyjnych,
 8. wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej "środkami ochronnymi"

Spostrzeżenia i przypadki...
Podczas analizy przedsiębiorstwa zastanawiamy się, czy wystarczy tylko jedna instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (G-1). Może celowym byłoby też napisanie oddzielnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych. To jednak zależy od struktury organizacyjnej firmy a przede wszystkim czy ma własny personel do obsługi tych urządzeń. Czasami można temat objąć jedną instrukcją "kompleksową" obejmującą zagadnienia organizacji pracy i eksploatacji.

Uwaga: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych może spowodować konieczność wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących aktualnie w firmie dokumentach prawa wewnętrznego.

Problemy z dokumentacją
Coraz częściej zauważamy u naszych klientów braki w dokumentacji. Nieaktualne schematy elektryczne, niekompletna dokumentacja powykonawcza, braki instrukcji obsługi, braki instrukcji stanowiskowych dla urzadzeń energetycznych, dokumentacja tylko w wersji papierowej.


Dlaczego warto rozpocząć opracowywanie instrukcji energetycznych od dokumentu

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych

Przedmiotem i celem instrukcji jest kompleksowe uregulowanie w jednym dokumencie zagadnień prawidłowej organizacji pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych według ściśle określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych.

Oferujemy następujący zakres opracowań:

 1. Zidentyfikowanie urzędzeń elektroenergetycznych w przedsiębiorstwie.
 2. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (urządzenia grupy 1-3).
 3. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych grupa 1
 4. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń grupy 2 (kotłowe).
 5. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń grupy 3 (gazowe).
 6. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń grup 2 i 3 (kotłowe i gazowe).
 7. Aktualizacja obecnej instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
 8. Opracowanie dokumentu instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 9. Instrukcja eksploatacji kotłowni (małych i dużych mocy).
 10. Instrukcja stanowiskowa kotłowni.
 11. Doradztwo i opinie energetyczne w szerokim zakresie.

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla różnych urządzeń energetycznych. Oferujemy opracowanie również odtworzeniowych instrukcji eksploatacji miedzy innymi takich urządzeń jak:

Dla państwa pracowników, u państwa w firmie, możemy zorganizować szkolenie wraz z uzyskaniem uprawnień energetycznych dla grup: G1-G3.

Porozmawiajmy ... kontakt

 

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex podział

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia