Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Od października 2019 roku już opracowujemy naszym klientom instrukcje eksploatacji według nowego rozporządzenia. Posiadamy 4 letnie doświadczenia w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

"§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji”"

Aktualnie obowiązuje jeszcze rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.).


Opracowywana instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, dotyczy tylko danego zakładu w danej lokalizacji.

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) określa zasady prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych dla następujących grup urządzeń: grupa 1 (urządzenia elektroenergetyczne), grupa 2 (urządzenia grzewcze i inne urządzenia energetyczne), grupa 3 (urządzenia gazowe).

Instrukcja energetyczna swoim zakresem obejmuje miedzy innymi: zasady eksploatacji urządzeń energetycznych w czasie normalnej (nie zakłóconej) pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji BHP i przeciwpożarowymi oraz określa zagrożenia stwarzane przez urządzenia energetyczne dla obsługi i środowiska.

Opracowywana przez nas instrukcja eksploatacji nie podaje całej „litanii przepisów” dla zwiększenia objętości opracowania, ale podaje precyzyjnie te przepisy z których została opracowana. Stosujemy selektywne podjęcie do pisanych dokumentów.

Dla nas liczy się merytoryka, wiedza i doświadczenie które sprzedajemy w tych dokumentach, a które nasi klienci finalnie doceniają. Nasze dokumenty "żyją w firmie", bo od momentu ich zatwierdzenia, firmy zaczynają je stosować oraz wdrażać i uaktualniać swoje wewnętrzne dokumenty na ich podstawie (np. służba bhp może zaktualizować oceny ryzyka dla stanowisk, które obejmuje instrukcja eksploatacji, zmianie mogą także ulec niektore procedury w firmie).

Dokument lub grupa dokumentów, które opracowujemy, są one ze sobą: spójne i merytorycznie przemyślane. Dokumenty te, jako jedna całość są ze sobą powiązane zagadnieniami w nich opisanymi. Łatwiej jest wtedy zapanować nad ich aktualizacją.

Oferujemy opracowanie kompletnej, od podstaw, instrukcji eksploatacji lub instrukcji dla grupy urządzeń energetycznych zainstalowanych w zakładu. Bardzo zależy nam na tym, aby uczciwie i rzetelnie doradzić klientom przy budowie koncepcji i realizacji związanych z instrukcjami energetycznymi w zakładzie. Dotychczas nawet możemy powiedzieć, że żaden z klientów nie narzekał z tego powodu...

Dokumenty z poniższego zestawienia powiązane są również z opracowywanym (przez nas) dokumentem Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych.

Oferujemy następujące opracowania dokumentów:

  1. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 1.
  2. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 2.
  3. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 3.
  4. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 1 i 2.
  5. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 1, 2 i 3.

Pozostałe usługi (dodatkowe) związane z opracowywaną instrukcją eksploatacji:

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla różnych urządzeń energetycznych. Oferujemy opracowanie odtworzeniowych instrukcji eksploatacji miedzy innymi takich urządzeń jak:

Na zaktualizowanie lub napisanie nowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, od wejścia nowego rozporządzenia, pozostało czasu do 25 września 2020 r. (wyznaczony nowy termin wprowadzenia przepisów), zegar odmierz czas, a wartościowe instrukcje pisze się długo...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spostrzeżenia i przypadki...
Podczas analizy przedsiębiorstwa zastanawiamy się, czy wystarczy tylko jedna instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (G-1). Może celowym byłoby też napisanie oddzielnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych. To jednak zależy od struktury organizacyjnej firmy a przede wszystkim czy ma własny personel do obsługi tych urządzeń. Czasami można temat objąć jedną instrukcją "kompleksową" obejmującą zagadnienia organizacji pracy i eksploatacji.

Uwaga: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych może spowodować konieczność wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących aktualnie w firmie dokumentach prawa wewnętrznego.

Problemy z dokumentacją
Coraz częściej zauważamy u naszych klientów braki w dokumentacji. Nieaktualne schematy elektryczne, niekompletna dokumentacja powykonawcza, braki instrukcji obsługi, braki instrukcji stanowiskowych dla urzadzeń energetycznych, dokumentacja tylko w wersji papierowej.

Dodatkowe usługi:

  1. Inwentaryzacja rozdzielnicy elektrycznej - zczytanie z natury zainstalowanych elementów oraz narysowanie schematu elektrycznego i napisanie krótkiej charakterystyki rozdzielni (rozdzielnie Śn i nn).
  2. Napisanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej danego urządzenia energetycznego.

 

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Porozmawiajmy... kontakt

 

Wybierz...

Audyt dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne