Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

"Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji"

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)

Posiadamy specjalistyczne uprawnienia energetyczne dla dozoru oraz eksploatacji:
1. urządzenia
elektroenergetyczne - grupa 1
2. urządzenia kotłowe - grupa 2
3. urządzenia gazowe - grupa 3

Dodatkowo posiadamy pełne specjalistyczne uprawnienia energetyczne (dozór i eksploatacja) pozwalają na wykonywanie prac na urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex oraz w wykonaniu zwykłym.

Oferujemy opracowanie kompletnej, od podstaw, instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych dla zakładu, która zawierała będzie następujące zagadnienia:

 1. charakterystykę urządzeń energetycznych,
 2. opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
 3. zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem,
 4. opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia,
 5. zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,
 6. wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,
 7. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
  identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego,
  organizację prac eksploatacyjnych,
 8. wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej "środkami ochronnymi"


Zakres opracowań, które oferujemy:

 1. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (urządzenia grupy 1-3).
 2. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 1 (elektroenergetyczne).
 3. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 2 (kotłowe).
 4. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 3 (gazowe).
 5. Aktualizacja obecnej instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
 6. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 7. Instrukcja eksploatacji kotłowni małych i dużych mocy.
 8. Doradztwo i opinie energetyczne w szerokim zakresie.

Porozmawiajmy ... kontakt

 

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex podział

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia